วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

จำนวนนับ


จำนวนนับ คือ เลข 1, 2, 3, ....

 
ยกตัวอย่าง   จงหาตัวประกอบที่เป็นจำนวนบวกของ 30
30 = 1 x 30
30 = 2 x 15
30 = 3 x 10
30 = 5 x 6
ดังนั้น 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 เป็นจำนวนบวกที่หาร 30 ได้ลงตัว เพราะฉะนั้น ตัวประกอบของ 30 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
จำนวนเฉพาะ ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 เป็นต้น


ยกตัวอย่าง   จงแยกตัวประกอบของจำนวนนับต่อไปนี้
                                    450 = 5 x 5 x 3 x 3 x 2                                                    315 = 7 x 5 x 3 x 3               
                                    484 = 11 x 11 x 2 x 2                                                      475 = 19 x 5 x 5


ยกตัวอย่าง     ตัวประกอบของ 20 คือ 1, 2, 4, 5,     10                    และ
                       ตัวประกอบของ 30 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
                                    จะเห็นว่า 10 เป็นตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุด ของ 20 และ 30 ดังนั้น 10 ก็คือ ห.ร.ม ของ 20 และ 30

วิธีการหา ห.ร.ม. โดยทั่วไปจะใช้วิธีการหารสั้น ดังต่อไปนี้

ยกตัวอย่าง     20 เป็นตัวประกอบ ของ  20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160,180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, …                    และ
                       30 เป็นตัวประกอบ ของ  30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 
                                    จะเห็นว่า 1, 2, 5, 10 เป็นตัวประกอบของ 20 และ 30

วิธีการหา ค.ร.น. โดยทั่วไปจะใช้วิธีการหารสั้น ดังต่อไปนี้
ดังนั้น ค.ร.น ของ 20 และ 30 คือ 2 x 2 x 3 x 5 x 5 = 300

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น